​​​​​​​

Bescherming van gebieden​​​​​​​

Voortoets Natura 2000


De Omgevingswet regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden. Om negatieve effecten op de gebieden te voorkomen is in de wet een vergunningplicht opgenomen. Elke ruimtelijke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen aan een voortoets om te bepalen of de plannen een verstorend of verslechterend effect hebben op instandhoudingsdoelen van het betreffende natuurgebied. De voortoets wordt opgeleverd in een overzichtelijke rapportage in PDF-formaat voorzien van conclusies en aanbevelingen.


Ja, mits toets


De ‘Ja, mits-toets’ is bedoeld om de effecten van plannen, projecten en handelingen op het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in beeld te brengen. Aan de hand van deze toets beoordeelt het Bevoegd Gezag (Provincie) of uw voornemen doorgang kan vinden en onder welke voorwaarden. De Ja, mits-toets wordt opgeleverd in een overzichtelijke rapportage in PDF-formaat voorzien van conclusies en aanbevelingen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

vraag vrijblijvend een offerte aan