Mitigerende maatregelen ​​​​​​​

Beperking van negatieve effecten


Mitigerende maatregelen zijn maatregelen die negatieve effecten van een ingreep in het plangebied op planten- en dierensoorten beperken. Voorbeelden hiervan zijn: de sloop van een gebouw, de aanleg van infrastructuur of andere (ruimtelijke) ingrepen. Bij deze ingrepen moet de mogelijke schade aan flora en fauna worden beperkt door het treffen van maatregelen. Deze maatregelen zijn vaak opgenomen in een mitigatieplan, ecologisch werkprotocol of vergunning schadelijke handelingen flora en fauna activiteit. Ecofect kunt u ondersteunen met het uitvoeren van de mitigerende maatregelen.


Werken buiten de kwetsbare perioden:

​​​​​​​

Iedere soort (in veel gevallen) heeft in de kennisdocumenten bepaalde kwetsbare perioden. Hierin wordt veelal een onderscheid gemaakt in voortplantingstijd en het gebruik van de verblijfplaats. Daarom zijn er perioden aangegeven waar activiteiten die het nest beïnvloeden en activiteiten die alleen het habitat beïnvloeden aangegeven.

Ook het broedseizoen kent kwetsbare perioden. Onderzoek het ecologisch effect van de werkzaamheden voor het habitat.Alternatieve verblijfplaatsen aanbiedenVoor elke verblijfplaats die zijn functie niet meer kan vervullen, wordt gezorgd dat er meerdere nieuwe alternatieve verblijfplaatsen aanwezig zijn. Een vervangende verblijfplaats kan een al voor de betreffende functie aanwezige geschikte, maar nog niet in gebruik zijnde plek zijn. Als onderzoek aantoont dat die plekken niet aanwezig zijn kunnen nieuwe vervangende verblijfplaatsen worden gerealiseerd in de vorm van bijvoorbeeld nestkasten, mits deze de betreffende functie kunnen overnemen voor een vergelijkbaar aantal soorten. Een ander voorbeeld hiervan is de door Ecofect (in samenwerking met Lagemaat Sloopwerken) ontwikkelde faunatoren. Inhoudelijke gegevens over deze faunatoren worden gevonden op de website www.eco-maat.nl

Verbeteren habitat in bestaand of nieuw leefgebied


Het verbeteren van de kwaliteit van bestaand of het realiseren van nieuw geschikt habitat voor soorten. Het is van belang dit tijdig en buiten de invloedsfeer van de activiteiten te realiseren. Het nieuwe leefgebied moet voldoende van omvang en kwaliteit zijn om het territorium en de populatie in stand te houden. Afhankelijk van de situatie zal bekeken moeten worden of er een vergelijkbare oppervlakte aan leefgebied gerealiseerd moet worden of dat er met minder volstaan kan worden. De nieuw aan te leggen elementen moeten bij voorkeur passend zijn bij de structuur en kenmerken van het omliggende landschap.


Faseren activiteiten
in ruimte en tijd

​​​​​​​
Door activiteiten gefaseerd in de ruimte en tijd uit te voeren, wordt er voor gezorgd dat er op elk moment voldoende functionerende verblijfplaatsen en leefgebieden aanwezig blijven. Het faseren van de activiteiten in ruimte en tijd is per project maatwerk. Aanbevolen wordt dit in een werkplan vast te leggen.

Verblijfsplaatsen en leefgebieden voor soorten bij mitigerende maatregelen


Opstellen ecologisch werkprotocol


Een deskundige stelt een ecologisch werkprotocol op. Dit ecologische werkprotocol moet op de locatie aanwezig zijn en de inhoud moet bij de betrokken werknemers bekend zijn. De activiteiten moeten aantoonbaar volgens dit protocol worden uitgevoerd.
In een ecologisch werkprotocol staat omschreven welke maatregelen getroffen worden om effecten op beschermde soorten te voorkomen. Ook staat erin hoe te handelen als deze effecten toch optreden.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

vraag vrijblijvend een offerte aan