Nader onderzoek soorten ​​​​​​​

Beschermde soorten


Als uit het natuurwaardenonderzoek (QuickScan flora en fauna) blijkt dat er, volgens de Omgevingswet, mogelijk beschermde soorten voorkomen op de locatie dient er een nader (soortgericht) onderzoek uitgevoerd te worden.


Vleermuis
​​​​​​​

Een categorie van deze beschermde soorten zijn de in Nederland voorkomende vleermuizen. Het nader (soortgericht) onderzoek wordt uitgevoerd volgens de actuele richtlijnen zoals beschreven in het Vleermuisprotocol. In de meeste gevallen betreft dit een jaarrond onderzoek om verschillende functies van verblijfplaatsen vat te kunnen stellen of uit te sluiten. Bij het uitvoeren van nader (soortgericht) onderzoek wordt gebruik gemaakt van apparatuur zoals een batdetector en een warmtebeeldcamera. De uitkomsten van het onderzoek worden opgeleverd in een overzichtelijke rapportage in PDF-formaat voorzien van conclusies en aanbevelingen.

Ecofect voert nader onderzoek uit naar de in Nederland voorkomende vleermuizen


Ecofect voert nader onderzoek uit naar de huismus


Huismus

​​​​​​​

Het nader (soortgerichte) onderzoek wordt uitgevoerd volgens de actuele richtlijnen zoals beschreven in het kennisdocument huismus (BIJ12) en het soorteninventarisatieprotocol van Netwerk Groene Bureaus. Dit onderzoek is gebonden aan vastgestelde onderzoeksperioden. Het huismusonderzoek wordt opgeleverd in een overzichtelijke rapportage in PDF-formaat voorzien van conclusies en aanbevelingen.

Gierzwaluw


Als uit het natuurwaardenonderzoek (QuickScan flora en fauna) blijkt dat er, volgens de Omgevingswet, mogelijk beschermde soorten voorkomen op de locatie dient er een nader (soort) onderzoek uitgevoerd te worden. Het nader (soort) onderzoek wordt uitgevoerd volgens de actuele richtlijnen zoals beschreven in het kennisdocument gierzwaluw (BIJ12). Dit onderzoek is gebonden aan vastgestelde onderzoeksperioden. De uitkomst van het gierzwaluwonderzoek wordt opgeleverd in een overzichtelijke rapportage in PDF-formaat voorzien van conclusies en aanbevelingen.


Marterachtigen


Ten aanzien van de marterachtigen wordt het nader onderzoek uitgevoerd met o.a. de inzet van cameravallen. Ecofect heeft verschillende soorten van deze vallen welke ingezet kunnen worden om vast te kunnen stellen of uit te kunnen sluiten of er soorten aanwezig zijn. De uitkomsten van het onderzoek worden opgeleverd in een overzichtelijke rapportage in PDF-formaat voorzien van conclusies en aanbevelingen.


Reptielen / amfibieën


Amfibieën en reptielen kunt u zowel op het land als in het water vinden, ze hebben een voorkeur voor plekken met voldoende schuil- en opwarm mogelijkheden. De verschillende soorten zijn vaak te vinden in landschappen met veel structuur. De dekking wordt gevonden tussen stenen en in de kieren van rotsen en muurtjes. Afhankelijk van de soorten amfibieën en reptielen die onderzocht worden, wordt gebruik gemaakt van de volgende methoden en technieken:

• Bemonstering met een schepnet.

• Larven zoeken en vangen.

• Eitjes en eiklompen zoeken.

• Het aantal ‘plonzen’ van kikkers vanaf de oever tellen.

• Luisteren of er kooractiviteit is in uw gebied.

• De plaatjes methode

Ecofect voert nader onderzoek uit naar de das


Dassen

​​​​​​​

Om deze camerabeelden te ondersteunen wordt aanvullend onderzoek gedaan naar eventuele looproutes van das en wordt er een sporen-inventarisatie gedaan. Op deze wijze wordt duidelijk waar de das eventueel foerageert, welke routes voor mitigatie in aanmerking komen en welke maatregelen er gedurende het werk moeten worden genomen om de verstoring te minimaliseren. De uitkomsten van het onderzoek worden opgeleverd in een overzichtelijke rapportage in PDF-formaat voorzien van conclusies en aanbevelingen.

Steenuil / uilen

​​​​​​​

Het nader (soortgerichte) onderzoek wordt uitgevoerd volgens de actuele richtlijnen zoals beschreven in het kennisdocument steenuil/kerkuil (BIJ12) en het soorteninventarisatieprotocol van Netwerk Groene Bureaus. Dit onderzoek is gebonden aan vastgestelde onderzoeksperioden. Het onderzoek wordt opgeleverd in een overzichtelijke rapportage in PDF-formaat voorzien van conclusies en aanbevelingen.

Broedvogel-inspectie

​​​​​​​

Wilt u werken in het broedseizoen? Dat kan als het plangebied vrij is van broedvogels. Wij bezoeken het plangebied en stellen vast of (en welke) broedvogels aanwezig zijn. De uitkomsten van het broedvogelonderzoek worden opgeleverd in een overzichtelijke rapportage in PDF-formaat voorzien van conclusies en aanbevelingen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

vraag vrijblijvend een offerte aan